top of page
Search
  • SZKMA

Vabilo k članstvu v Slovensko združenje za kitajsko medicino in akupunkturo

Updated: Apr 1, 2020

Dragi kolegi in kolegice,


vljudno vas vabimo, da se včlanite v novo ustanovljeno Slovensko združenje za kitajsko medicino in akupunkturo (v nadaljevanju društvo). Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb za skupni interes in strokovni razvoj tradicionalne kitajske medicine (TKM) v Sloveniji in širše.


Prvega strokovnjaka za TKM je povabila še nekdanja Jugoslavija, več kot 30 let nazaj. Od takrat naprej je bila tradicionalna kitajska medicina postopoma predstavljena in sprejeta s strani Slovencev, zato z leti vstopa na področje TKM-ja vse več tujih in domačih strokovnjakov. S številnimi uveljavljenimi TKM klinikami po vsej državi in kmalu odprto formalno redno TKM šolo v Ljubljani je razvoj TKM-ja na mejniku. Vendar pa, kot je rečeno v filozofiji daoizma, tveganja in izzivi so združeni z blaginjo ter bogastvom, zato moramo biti vedno pripravljeni in izobraženi za hitro spreminjajoči se svet.


Namen društva je prostovoljna, samostojna, strokovna, stanovska, nestrankarska in nepridobitna združitev TKM izvajalcev. Društvo si prizadeva za napredek znanja in boljšo organizacijo akupunkture in TKM-ja v Republiki Sloveniji. S tem bi lahko naši člani zagotavljali kakovostne, etične in profesionalne TKM storitve in s tem zaščitili visok ugled TKM skupnosti.


Iskreno upamo, da boste sprejeli naše povabilo, da lahko združimo naša prizadevanja za boljšo prihodnost v TKM skupnosti. Kmalu po tem, ko bomo zbrali vse zainteresirane, bomo organizirali prvi uvodni sestanek, na katerem si bomo izmenjali svoje pobude in ideje, delili izkušnje, poiskali rešitve in odgovore na trenutno stanje TKM-ja v Sloveniji, in razpravljali o pričakovanjih in realizaciji. Če bi želeli biti član upravnega odbora za določanje osnov in pomoč pri osnovnem delovanju združenja, vas lepo prosimo, da to navedete v prijavi. Kot spodbuda k sodelovanju je brezplačna članarina do 31. oktobra 2020.


K vabilu je priložena pristopna prijava/izjava. V kolikor imate vprašanja, pa se obrnite na nas na szkma.info@gmail.com


V upanju, da se kmalu srečamo, vas lepo pozdravljamo.

Ustanovni zbor članov,

Cheng Ka Pik, Marjana Kožar in Wei Tian

 

Membership invitation to the Slovenian Association Of Chinese Medicine And Acupuncture


Dear colleagues, This is a warm invitation to you to join the newly founded Slovenian Association Of Chinese Medicine And Acupuncture (hereinafter referred to as the Association). The association is a voluntary, independent, non-profit association of natural persons in the Republic of Slovenia for the common interest and professional development of Traditional Chinese Medicine (TCM) in Slovenia and beyond. The first TCM expert was invited by the former Yugoslavia more than 30 years ago. Since then, TCM has gradually been introduced and accepted by Slovenian so more and more foreign experts and locals are entering the field of TCM over the years. With many well-established TCM clinics across the country and soon to open formal full-time TCM school in Ljubljana, the development of TCM is at milestone setting era. However, as said in the Daoism philosophy, risks and challenges come together with prosperity and fortune so we must always be prepared and educated for the fast changing world. The purpose of the association is to provide a voluntary, independent, professional, non-partisan and non-profit association for TCM practitioners. The Association strives to achieve advancement of knowledge and better organization of acupuncture and TCM in the Republic of Slovenia. By doing so, our members could provide high quality, ethical and professional TCM services and therefore protect the high reputation of the TCM community. We sincerely hope that you would accept our invitation so that we can join our efforts for a better future in the TCM community. Soon after we gather all the interested parties, we will organize the first introductory meeting, where we can exchange our initiatives and ideas, share our experience, look for solutions and answers to the current status of TCM in Slovenia, discuss expectations and realization. If you would like to be a member of the executive board for determining the basics and assisting the basic operation of the association, please kindly indicate this in the application. And as an encouragement of participation, the membership fee is free until 31st October 2020. This invitation letter is accompanied by an application form/statement. Should you have questions, please do not hesitate to contact us at szkma.info@gmail.com We look forward to hearing from you soon. Yours sincerely, Cheng Ka Pik, Marjana Kožar and Wei Tian (Founding members)


 

斯洛文尼亞中醫及針灸協會邀請函


新成立的斯洛文尼亞中醫及針灸協會(以下簡稱該協會),誠邀 閣下的參與。本協會是由斯洛文尼亞共和國(以下簡稱斯國)的自然人所組織的自願性、獨立、非牟利協會,以為斯國的中醫藥發展和業界利益作出貢獻、推廣傳承及促進發展。


首位中醫專家在30多年前接受前南斯拉夫的邀請而踏足這片土地,自此以後,中醫藥逐漸被斯國人民接受並進一步推廣,越來越多的外國專家和本土國民進入斯國的中醫藥領域。現在斯國各地都擁有廣受歡迎的中醫診所,在不久將來,盧布爾雅娜更將開設全日制中醫學校,我們正在目睹及創造斯國的中醫藥發展的里程碑。然而,難易相成,福禍相依,風險與挑戰總是伴隨著繁榮與機遇而來,因此我們必須時刻為迅速息萬變的世界做好準備,方能莊敬自強,處變不驚,慎謀能斷,開創偉大的中醫藥發展前途。


本協會成立的目的是為中醫從業者提供一個自願、獨立、專業、無黨派和非牟利的法定機構。本協會致力於斯國的中醫知識宏揚與傳承,有效組織針灸和中醫從業人員,提升學術水平,促進專業的中醫服務,從而維護中醫界的聲譽。


吾等衷心希望 閣下接受本會的邀請,共同為中醫藥界的美好未來而努力。在召集各方同仁後,吾等將組織首次會議,以交流各自的倡議和想法,分享經驗,瞭解中醫藥在斯洛文尼亞的現狀和挑戰並尋找方案和對策,討論期望和願景等等。如果 閣下有意成為執行委員會的成員,參與制訂協會的基礎方針並協助協會的基本運作,請在申請表中註明。為鼓勵各同仁參與,會員費在2020年10月31日之前全免。


隨函附上入會申請表/聲明。如有任何疑問,請隨時通過szkma.info@gmail.com與我們聯繫。


靜侯佳音,順頌時祺。

  此致 各中醫從業人員21 views0 comments

Comments


bottom of page