top of page

O SZKMA

Slovensko združenje za kitajsko medicino in akupunkturo (v nadaljnjem besedilu »združenje«) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, v katerega se stanovsko združujejo izvajalci s področja kitajske medicine, ki delujejo v Republiki Sloveniji, da uresničujejo svoje skupne stanovske interese z zavestnim delovanjem v prid razvoja področja in razširjenosti kitajske medicine v Sloveniji.

Članstvo v združenju je prostovoljno. Člani združenja so lahko vsi izvajalci, ki se večino svojega delovnega časa ukvarjajo s kitajsko medicino in akupunkturo ter sprejemajo ta pravila.


Združenje sprejema člane iz celotne skupnosti TKM. Spoštujemo in cenimo različnost, kar se tiče  starosti, etničnega porekla in dediščine, spola, fizičnih lastnosti, prepričanj, narodnosti, družbenega ozadja in kulture ter v ostalih osebnih značilnosti.

Namen združenja je prostovoljno, samostojno, strokovno, stanovsko, nestrankarsko in nepridobitno združenje fizičnih oseb (izvajalcev tradicionalne kitajske medicine), ki se združujejo zaradi skupnih interesov, opredeljenih v tem statutu.

Izvrstnost TKM in akupunkture

Naša misija

Cilj je prispevati k napredku v znanju in boljši organiziranosti na področju akupunkture in TKM v Republiki Sloveniji ter s tem posledično zagotavljanje kakovostnih ter etičnih zdravniških in zdravstvenih storitev, hkrati pa zaščititi visok ugled skupnosti TKM.

Team Meeting
Our Mission

Naša vizija

Za doseganje teh ciljev Združenje svoj namen uresničuje z/s:

  • tkanjem in iskanjem povezav ter komunikacije med izvajalci tradicionalne kitajske in konvencionalne medicine

  • vzpostavitvijo visokih standardov izobrazbe in urjenja TKM izvajalcev

  • organiziranjem strokovnih srečanj (vključno z mednarodnimi)

  • sodelovanjem s tujimi strokovnjaki s področja kitajske medicine in akupunkture ter sorodnimi mednarodnimi organizacijami

  • spodbujanjem izobraževanja in raziskovanja na tem področju

  • posredovanjem svojih stališč na zahtevo posameznikov in oddelkov, ki se ukvarjajo s kitajsko medicino in akupunkturo

  • publicistično dejavnostjo – področja dejavnosti združenja in v skladu z veljavnimi predpisi

 

Za doseganje namenov in ciljev lahko Združenje v skladu s predpisi opravlja naslednje pridobitne naloge/dejavnosti:

▪organizacija strokovnih izobraževanj, seminarjev in tečajev

▪ 85. 590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

▪ 85. 600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje

organizacija simpozijev, strokovnih posvetov

▪ 82. 300 – organiziranje razstav, sejmov in srečanj

izdajanje učbenikov, strokovne literature, publikacij s področja delovanja

▪ 18. 130 - priprava za tisk in objavo

▪ 58. 110 – izdajanje knjig

▪ 58. 120 – izdajanje imenikov in adresarjev

▪ 58. 130 – izdajanje časopisov

▪ 58. 140 – izdajanje revij in druge periodike

▪ 58. 190 – drugo založništvo

▪podajanje strokovnih mnenj, posredovanje za člane

▪ 74. 900 – drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti (drugo strokovno in znanstveno svetovanje)

Potrebujemo vašo podporo

SZKMA se ukvarja z najrazličnejšimi dejavnostmi v podporo zdravju v kitajskih skupnostih in v podporo zdravnikom, ki opravljajo te storitve v Sloveniji. Vaša donacija bo pomagala vzdrževati in podpirati SZKMA pri teh dejavnostih. Donacija je davčno priznana.

bottom of page